Çiçek açtıktan sonra

Çiçek Açtıktan Sonra
Çiçek Açtıktan Sonra
Çiçek açtıktan sonra kar. 🙁