Şebinkarahisar

Şebinkarahisar İlçesi Genel Bilgi - Tanıtım


Özet

Şebinkarahisar; Giresun iline bağlı Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesiminde yer alan bir ilçedir. Şebinkarahisar; Türkiye’nin Giresun iline bağlı, Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesiminde yer alan bir ilçedir. Şebinkarahisar Osmanlı İmparatorluğu döneminde liva’dır. Cumhuriyet Döneminde 1933 yılına kadar il (vilayet), 1933 yılında ise ilçeliğe dönüştürülüp, Giresun iline bağlanmıştır.

Şebinkarahisar Tanıtım Videosu

Şebinkarahisar Kaymakamlığı’nın hazırlamış olduğu Şebinkarahisar tanıtım videosu

Tarihi

Şehrin tarihteki ilk kuruluş lokasyonu İsola (şimdiki Güneygören) köyüdür. Romalılara kadar bu bölgenin en önemli yerleşim yeri olan İsola şehri Romalılardan itibaren önemini git gide kaybetmeye başlamıştır. Pontus Krallığını ortadan kaldıran Roma Kumandanlarından Pompesyüs(Pompey ) tarafından bugünkü Bayramköy köyünün bulunduğu yerde kurulan Nikopolis(Nicopolis) gittikçe büyüyerek bölgenin en önemli yerleşim yerlerinin merkezi olmuştur. Milattan Sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile Anadolu Bizans İmparatorluğuna katılmış ve Nikopolis (Nicopolis) şehrinin adı Mavrakastoron (Kara Kale anlamında) olarak değiştirilmiştir. Milattan Sonra VI. Yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru olan Theodosius (Teodos) son zamanlarında Orta Asya’dan gelen Peçenek ve Kuman Türkleri Anadolu’nun içlerine kadar ilerlemiş ve bir süre Orta Doğu Anadolu’yu ellerine geçirmişlerdir. Türkler zamanında Şebinkarahisar’ın bulunduğu yere Elgün veya Keygun ismi verilmiş bu yöre yeniden Romalılar eline geçince Keygun kelimesi Kögonya (Köğonya) şekline dönüşmüş ve adı böyle anılmıştır. Anadolu Türklerin eline geçtikten sonra uzun yıllar Şebinkarahisar şehri yeniden Keygune olarak adlandırılmış, bilahare kalesine istinaden şehrin ismi Karahisar şekline dönüşmüştür. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otlukbeli Savaşı’ndan sonra İstanbul’a dönerken Şebinkarahisar’a uğramış ve üç gün kaldığı bu şehre Karahisar-ı Şarki adını vermiştir. Ayrıca I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk sancak beyliği yaptığı yani valilik yaptığı yerdir. 1508 yılında Şarkîkarahisara sancak beyi olarak atanmıştır. 1924 yılına kadar şehrin ismi Karahisar-ı Şarki olarak kalmıştır, 11 Ekim 1924 tarihinde Şebinkarahisar’a gelen Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretlerinde ilçenin ismini Şebinkarahisar olarak değiştirmiştir. Artık ismi Şebinkarahisar’dır. Şebinkarahisar Türklerin eline geçtiği 1075 yılından 1473 yılına kadar 410 yıllık zaman zarfında beylik şeklinde yönetilmiştir.

Şebinkarahisar ilçesi Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı 1478 yılından 1515 yılına kadar Amasya vilayetine bağlı olarak kalmıştır. 1515 yılında Trabzon, Canik ve Şebinkarahisar Livaları birleştirilerek Erzincan iline bağlanmıştır. 1538 yılına kadar Erzincan vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar, bu tarihte Erzincan’dan alınarak tekrar Amasya vilayetine bağlanmıştır. 1553 tarihine kadar Amasya vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden alınarak Erzurum iline bağlanmıştır. 1805 yılına kadar iki buçuk asır Erzurum’a bağlı kalan ilçe, 1865 tarihinde Erzurum’dan alınarak Trabzon iline bağlanmıştır. Aynı tarihte şimdiki Giresun ili, Ordu ili ve Gölköy ilçesi de Şebinkarahisar Sancağına bağlanmıştır. Daha sonradan yapılan düzenlemede 1865 yılında Şebinkarahisar Trabzon ilinden alınarak Amasya ve Tokat Sancağı ile birlikte Sivas iline bağlanmıştır.

Şebinkarahisar – Ekim 2015
Şebinkarahisar – Ekim 2015

 

Şebinkarahisar
Şebinkarahisar Şubat 2020

Şebinkarahisar Vilayet (il) haline getirildiği 1923 yılına kadar Sivas’a bağlı sancak olarak kalmıştır.
Şebinkarahisar, üzücü bir şekilde tarihi içinde pek çok yangın atlatmıştır. 1.Dünya Savaşı yılları sırasında yerli Rum ve Ermeniler isyanlar çıkarmış, 1915 Ermeni İsyanı ile şehir yıkılıp yakılmış ve birçok eski yapı yıkılmıştır. Tarihin izleri bir bir silinmiştir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra 1923 yılında livaların il yapılmasına karar verilmiş, bu karar sonucunda o günlerde liva olan Şebinkarahisar da il yapılmıştır. Ancak 1933 yılında gelirleri giderlerini karşılamadığı gerekçesi ile İlçe durumuna getirilerek Giresun iline bağlanmıştır. Bu sadece sonuçtur. Araştırmacı yazar Murat Dursun Tosun’un da Başbakanlık Arşivlerine ve araştırmalarında da görüleceği üzere; İlliğin alındığı 1933 yılına kadar yaklaşık 30 yıldır yöneticilerin (o tarihlerdeki belediye başkanı, mutasarrıfı, birçok memuru vs) gelen paraların çarçur edilmesi, tek hizmetin yapılmaması gibi nedenlerden ayrıca birçok depremde tamamen yıkılması, yine birçok büyük yangında şehrin çoğunun yanması, Ermeni olaylarında şehrin yakılıp yıkılması, ticaretin durma noktasına gelmesi, büyük göçler yaşanması gibi sebeplerden dolayı 1933 yılına gelinmiştir ve şehir artık yıkık dökük, kasası boş, birçok vilayete göre de belediyecilik ve birçok konuda geriye düşmüş durumda idi.

Şebinkarahisar’ın en önemli simgelerinden olan Şebinkarahisar Kalesi İlçenin güney ve güneydoğu yönünde Hacıkayası diye isimlendirilen bazalt bir tepe üzerinde yükselmektedir. Üzerine oturduğu toprak zeminden kale 250-450 metre kadar yükseklikte yer alır. Kalenin batı yönü nispeten çıkışa daha elverişli, diğer yönleri ise uçurumdur. Dış kale iç kalenin batı ve güney bölümünde 21.yy. başlarında kadar yetmiş kadar ev mevcuttur. 1915 Ermeni isyanı ve ondan sonraki zamanlarda evler ve cami tamamıyla tahrip edilmiştir. Binlerce yıllık şehir, yangınlar, depremler, ermeni isyanı vb nedenlerden o dokuyu kaybetmiştir. 1920’lerden sonra da define avcıları kalenin her yerini eşerek adeta kaleyi delik deşik etmişlerdir. Kule denilen iç kale yüksek duvarlardan ve surlardan oluşmaktadır. Burada üç katlı bir saray ve kaya içerisine oyulmuş bir zindan mevcuttur. Dış kaleye giriş tek yol iki kapı ile, iç kaleye giriş tek kapı ile sağlanmıştır. Dış kalenin hemen her yönünde sarnıçlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler ve mimari tarzından anlaşıldığı üzere kale Romalılar tarafından yaptırılmıştır. Elde edilen bilgilere göre kale Bizans ile Araplar ve Selçuklular arasındaki savaşlarda daha sonra Anadolu Beyliklerinin kendi aralarındaki savaşlarda yöre halkına sığınak görevi üstlenmiştir. Hali hazırda da surlardan geriye pek bir şey kalmamıştır. Geriye kalan kısımlarına da hainler ve tarih katilleri tarafından her yerine sprey boya ile yazılar yazılmıştır.

Kar’da Yol
Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesinde bir kış manzarası, 2012 Şubat

 

Şehir Ve Kış Fotoğrafı
Şebinkarahisar şehrinde bir kış manzarası fotoğrafı, karşıda tarihi Şebinkarahisar Kalesi. Ocak 2022. Fotoğraflayan Ersin Nalçakan.

Sosyal ve Ekonomik Yapı

Şebinkarahisar’ın son yapılan yani 2019 yılındaki nüfus sayımına göre toplam nüfusu: 20.459 dur. Tarihte Mengüçlü Beyliği (Mengücekliler), Eretna Beyliği (Eretna Devleti) gibi beyliklerde önemli bir merkez olmuştur. Anadolu Türklerin eline geçtikten sonra uzun yıllar Şebinkarahisar yeniden Keygune olarak adlandırılmıştır. Kalesine istinaden şehrin ismi Karahisar şekline dönüşmüştür.

Gökkuşağı
Şebinkarahisar Gökkuşağı 2015

Coğrafi yapısı, arazi ve yerleşim yerleri bakımından Kelkit Vadisinin sosyal hayata etki ettiği söylenebilir. Genellikle toplu yerleşimin ve tarım-hayvancılık hayatının egemen olduğu Şebinkarahisar bağlı olduğu Giresun’a nazaran bu yönüyle farklılaşır. Daha çok Kuzeydoğu İç Anadolu’nun özelliklerine ve sosyal düzenine sahiptir. Büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. İl merkezi ile arasında ulaşım sorunu bulunan Şebinkarahisar, beklenen ekonomik canlılığı yıllar içerisinde bir türlü kazanamamıştır. İlçenin 41 bin 185 hektar ekilebilir tarım arazisi olmasına rağmen bunun ancak 21 bin hektarını kullanılabilmektedir. Şehir yıllar içerisinde çok büyük göçler vermiştir.

İlçemize 1999 yılında kurulmuş olan Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu aradan geçen 19 yıl zarfında Türkiye’nin en fazla bölüme sahip meslek yüksekokulları arasına girmiş, ilçemiz de 2000 civarında yüksekokul öğrencisinin olmasıyla birlikte canlılık daha da artmış ancak özellikle 2014-2015 yıllarından itibaren birçok ülkeye meslek yüksek okulu kurulmasından sonra öğrenci sayısında büyük düşüş gözlemlenmiştir.

İlçemizde ayrıca hayırsever işadamı Feyzi KIRAÇ tarafından yaptırılan bina 2010 yılından bugüne dek Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak faaliyet göstermektedir.

İlçe sınırları içinde yer alan Kılıçkaya Barajı balıkçılık ile ekonomik gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır. Yörede diğer bir ekonomik faaliyet ise arıcılıktır. İlçede süt fabrikası, 20 kadar şirket ve irili ufaklı 400 kadar esnaf ticari faaliyettedir. Ayrıca eskiden kalma madencilik geleneği devam etmekte olup, Tutak Dağı civarında Kurşun-Çinko madenleri çıkarılmaktadır. Ayrıca MTA verilerine göre Şebinkarahisar’da zengin uranyum ve altın rezervi olduğu belirtilmektedir. Son yıllarda modern dut ürünleri pestil-pekmez köme tesisleri de kurulmuştur. Bağlar mahallelerde halkın büyük bir kısmı dut ürünlerinin satışından gelir elde etmektedir. Cevizcilik de son yıllarda önem kazanmış, Ülkenin en iyi cevizlerinin yetiştiği yörede şebin cevizi adı ile ceviz yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri/dengesizlikleri nedeniyle son yıllarda kış aylarının ılık geçmesi, kar yağışının yetersizliği sonucu; başta ceviz, dut ve diğer meyve ağaçlarının yapraklarının erken açması ile birlikte bahar aylarında oluşan donla birlikte ağaç üşümeleri çoğalmış, ayrıca son yıllarda meteorolojik veriler incelendiğinde yıllık ortalama yağış miktarında da büyük bir düşüş (En yüksek kuraklık 2014 yılı) ve sonucunda tarımsal kuraklıklar; ürün rekoltesini düşürmüştür. Ekonomik faaliyetleri bakımından bir diğer kaynakta hayvancılıktır.

Dut Ağaçları
2017 Temmuzunda Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesinde dut ağaçları
Bağlarda Gün Batımı
Şebinkarahisar bağlardan bir manzara Ağustos 2019
Şebin Cevizi
Şebinkarahisar Cevizi

Kültür ve Turizm

Eski Oğuz Türkmen boylarından olan Kınık, Çepni, Çavdur, Kargun ve Solur adlarının anılıp yaşandığı Şebinkarahisar ilçesi, Türk kültür ve değerlerinin yaşadığı önemli yerlerden birisi olmuştur. Avutmuş Mahallesindeki Behramşah Camii (yapım yılı 1185, yapım yılı itibariyle Giresun ili içerisinde ve ülkemizin en eski tarihi camilerindendir) Selçuklu döneminin varlığını haber verirken, Şebinkarahisar Kalesinin girişinde bulunan Taşhanlar ve hemen karşısında duran Fatih Camii Osmanlı İmparatorluğunun bu bölgede söz sahibi olduğunu göstermektedir. Diğer husus ise gerek turizm gerekse kültürel varoluşların ifadesi olan bu önemli eserler ailesine daha çoklarını katmak mümkündür. Şebinkarahisar Kalesi, Tamzara camii, Kurşunlu Camii, Kadıoğlu Camii, Taş Mescid, Topal Mehmet Paşa Hamamı, Avutmuş Hamamı, Tamzara Hamamı, Kurşunlu Çeşmesi, Zeynube Hatun Çeşmesi, Eyvan Çeşme, Müftü Efendi Çeşmesi, Hüseyin Efendi Çeşmesi, Hacı Yakup Çeşmesi, Alay Çeşmesi, Süleymanağa Çeşmesi, Pertevniyal Çeşmesi ve Pertevniyal Müzesi ile Atatürk Müzesi Sayılabileceklerin en önemli eserlendendir. Şebinkarahisar’daki Milli Kültür varlıklarının zenginliği, kültürel yaşamın zenginliğini vermektedir. Bu yerlerde Selçuklulardan Osmanlı’ya ve oradan da Cumhuriyet Türkiye’sine bir yol izlemek yaşanılan kültürel akış yönünü bize haber vermektedir.

Diğer taraftan geçmişte Türklerin dışında öteki Hıristiyan toplumlarını da bağrında yaşatan Şebinkarahisar ilçesi, bu dönemin özelliklerinden de izler taşır. Turizm açısından görülmeye değer Licese Kilisesi, Taşhan Kilisesi, Asarcık Kilisesi ve Meryemana Manastırı gezip görülecek tarihi yerlerdendir.

Dikmetaş Göleti, Şebinkarahisar – 2021 Temmuz
Dikmetaş Göleti, Şebinkarahisar – 2021 Temmuz

Şebinkarahisar Kalesi

Akşam Kızıllığında Kale
Şebinkarahisar Kalesi 1

 

Şebinkarahisar Kalesinden Bir Görünüm
Şebinkarahisar Kalesi 2

 

Şebinkarahisar Ana Kale Girişi
Şebinkarahisar Kalesi 3

Şebinkarahisar Kalesinin yapım tarihi tam bilinmemekle birlikte Helenistik Dönem’de yani Antik Çağda yapıldığı düşünülmektedir. M.Ö. 550 Yıllarında Pers İmparatorluğu yönetimi altına girmiş kale Şebinkarahisar’ın her yerini tepeden gören, muhteşem manzaralı tarihi bir kaledir. Bakımsızlıktan, yakıp yıkmalardan ve depremlerden günümüzde surların %90’i harap durumdadır.

ATATÜRK Evi ve Müzesi

Atatürk Evi Ve Müzesi – Şebinkarahisar
Atatürk Evi Ve Müzesi – Şebinkarahisar

Mustafa Kemal Atatürk’ün 11 Ekim 1924 yılında Şebinkarahisar’ı ziyaretlerinde bir gece kaldıkları ve Tüfekçizade Mustafa Ertem’e ait ev bilahare restore edilerek müze haline getirilmiştir. Şebinkarahisar’ın geleneksel yapı özelliği taşıyan ev iki katlıdır. Mahalli yapı malzemesi kullanılmıştır. İçerisinde o döneme ait birçok eser ve fotoğraf bulunmaktadır. Giriş ücretsizdir. Bu tarihi bina Maliyece istimlak edilmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğünce “100. yıl Kutlama” programı çerçevesinde 3 Milyon TL Harcanarak restore edilmiştir. 1982 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 11 Ekim 1982 tarihinde Atatürk’ün ilçeye gelişlerinin 58. yıldönümünde müze olarak ziyarete açılmıştır. Halen de faaldir.

Fatih Camii

Şebinkarahisar Fatih Camii
Şebinkarahisar Fatih Camii

Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli Savaşını kazandıktan sonra Şebinkarahisar’a gelişlerinde yapılmaya başlanmış ve 5 yılda tamamlanmıştır. Cami iki defa yanmıştır. 1888 yılında Mutasarrıf Rasip Paşa ile Defterdar Mahmut Nedim’in öncülüğü ile bugünkü şekline getirilmiştir.

Fahreddin Behramşah Camii

Behramşah Camisi
Fahreddin Behramşah Camii

İlçemizin Avutmuş mahallesinde bulunan cami, Mengücek Hükümdarı Fahreddin Behramşah adına oğlu Muzafferüddin Mehmet tarafından XII. Yüzyılda inşa ettirilmiştir. Ayrıca bu caminin diğer bir özelliği de Giresun ili sınırları içerisindeki yapım yılı itibarıyla en eski cami olmasıdır(1184), Türklerin Karadenizde ilk eseri olması, ayrıca Selçuklu Devletinin de Karadeniz bölgesindeki ilk eserlerinden biridir. Son büyük onarımı/restorasyon 2017 yılında yapılmış ve ibadete açılmıştır.

Taşhanlar

Taşhanlar, Şebinkarahisar
Taşhanlar, Şebinkarahisar

XVII.yüzyılda Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kale ve orta mahalleye giden yolun sağ ve solunda yer alan ve kagir bedesten yapılan bu binalar 1939 depremine kadar bozulmadan durmaktaydı. 1915 tarihinden 1939 tarihine kadar cezaevi olarak kullanılan bedestenler kısmen depremden ve geri kalan taş, demir ve kurşunlarına sebep insanlarca tamamen tahrip edilmiştir.
İlçe yöneticilerinin girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 14/12/2017 tarihinde 5 Milyon TL bedelli olarak onarım ihalesi yapılmıştır, bu tarihi eser tekrar eski görünümüne kavuşacaktır. 2021 1 Ocak itibariyle onarımı %90 oranında tamamlanmış gelecek yıl hizmete girmesi beklenmektedir.

İstiklal Çeşmesi

Şebinkarahisar İstiklal Çeşmesi
Şebinkarahisar İstiklal Çeşmesi

Şebinkarahisar eski belediye binasının karşısında yer alan çeşme daha sonra Cumhuriyet meydanına getirilmiştir. Dört taş sütünün taşıdığı ahşap bir monoblok silindir bir taştan oluşmuştur. Çeşme Türk Kurtuluş Savaşının anısına ve Cumhuriyetin kuruluşuna izafeten 1927 yılında Belediye Başkanı Hüsnü Bey tarafından yaptırılmıştır.

Licese Kilisesi

Şaplıca Köyüne bağlı ve İlçe Merkezine 11 km. mesafede Licese Mahallesinde bulunan kilise 1874 yılında inşa edilmiştir. Hali hazırda harap durumdadır.

Meryemana Manastırı

Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı
Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı

Coğrafi Durum

Fiziki Özellikleri

Şebinkarahisar, Kuzey Anadolu’nun Doğu Karadeniz Bölgesinde Kelkit Yöresi ile Giresun dağları arasında bulunmakta olup, şehrin merkezinin rakımı 1374m. Ortalama rakımı merkez ve merkeze bağlı mahalleler olarak düşünüldüğünde 900-1515 metre arasındadır. Genel itibariyle en düşük rakımlı yeri baraj civarında 825m, en yüksek ise Karagöl dağında 3100 metrelere çıkmaktadır. Doğusunda 1618 Km2 yüzölçümü ve 1480 rakımlı Alucra ilçesi, kuzeyinde 820 Km2 yüzölçümlü ve 50 metre rakımlı Dereli ilçesi, güneyinde 1665 Km2 yüzölçümlü ve 1050 metre rakımı ile Suşehri ilçesi ve 968 km2 yüzölçümlü 969 metre rakımlı Koyulhisar ilçeleri vardır. İlçenin yüzölçümü 1382 km2 ilçe merkezi rakımı ise 1374 mt. Enlem: 40 28Kuzey Boylam: 038 42Doğu

İklimi

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunduğu halde, iklim bakımından Orta Anadolu İklim özelliklere benzer nitelikler taşır. Daha çok geçiş iklimi (Karadeniz ardı iklimi) denilen Bolu’dan Şebinkarahisar’a uzanan şeritte bulunan yerlerde yaşanan iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. En fazla yağış sonbaharda düşmektedir. (son yıllar ortalamasında durum değişmiş yağışların çoğu bahar ayları sonundadır) Kıyı şeridine paralel olarak uzanan yüksek dağlar denizden gelen nemli ve bol yağışlı rüzgarları tutarak iç kısımlara geçmesini engeller. Bu nedenle ortalama yağış miktarı kıyı şeridinde 1500mmyi aştığı halde iç kesimlerde 500-700 mm.ye düşer. Son yıllar yıllık ortalama yağış miktarı: 550-600mm dir.

Bitki Örtüsü

Şebinkarahisar Ekim 2018 Sonbahar Manzarası
Şebinkarahisar Ekim 2018 Sonbahar Manzarası

Şebinkarahisar ilçemizin 1382 km2 lik yüzölçümünün 35.568 hektar ile %24 ünü tarla arazisi, 3295 hektar ile %24 ünü Bağ-bahçe arazileri, 1054 hektar ile %1 ini sebzelik araziler, 3954 hektar ile %2.8 ini çayırlık arazi, 21.747 hektar ile %15.8 ini mera ve yaylalar, 6590 hektar ile %4.8 ini fundalık araziler ve 9.385 hektar ile %7.1 ile ormanlık arazi ve 55.680 hektar ile %42.1 ini kullanılmayan araziler teşkil etmektedir. (Bu bilgi yakında güncellenecektir)

Akarsuları

Avutmuş ırmağı, Eğribel sırtlarından ve Asarcık Yaylasından çıkarak Arzuman mevkiinde Şehir suyuna karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Şehir Suyu, Alucra ilçesinin Karabörk sırtlarından çıkar ve Manastır suyu ile birleştikten sonra Tönük Köyünün yanı başında Kelkit ırmağına karışır. İlçemiz içindeki uzunluğu 40 km.dir. Darabul suyu, Sarıçiçek Yaylasından çıkar, dar vadilerden geçerek Güvercinlik köyünün karşısında Kelkit ırmağına karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Çat suyu, Karagöl dağlarının eteklerinden çıkar, dar ve Derin vadilerden geçerek Kelkit ırmağına karışır. Kelkit Irmağı; Ocaktaşı ve Kayalı Köyleri sınırlarında ilçenin sınırlarına giren Kelkit ırmağı doğudan batıya doğru akar. İlçemiz sınırları içerisindeki uzunluğu 40 km.dir ve üzerinde dört köprü bulunur.

Ulaşım

Şebinkarahisar ilçemizin diğer merkezlerle ulaşımında iklim ve arazi yapısından dolayı özellikle kış aylarında zorluklar çekilmektedir. Yoğun kış şartlarında özellikle Giresun ili ile irtibatı sağlayan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin zaman zaman kar ve buzlanma nedeni ile kapanması ulaşımı engellemektedir. (Güncelleme: 2015 yılı itibariyle eğribel tüneli çalışmalarına başlanılmış, yapılan tünelin 2023 yılı civarında ulaşıma açılması planlanmaktadır, yapılacak bu tünelle birlikte il merkezine ulaşım daha kısalacak ve kış aylarındaki en zorlu kısım atlatılmış olacaktır) (Güncelleme: 28 Aralık 2021 itibariyle eğribel tünelimizin tek tüpü açılmıştır, ulaşım artık buradan sağlanmaktadır. Güncelleme: 1 Kasım 2023 itibariyle çift tüp tünel açılmış geçiş çift yönlü faaldir.) Şebinkarahisar, İl merkezi ile 118 km., (tünel açıldıktan sonra 108km) Alucra ilçesi ile 50 km., Sivas-Suşehri ilçesi ile yaklaşık 55 km. mesafede bulunmaktadır. Günlük Giresun’a, Sivas’a, İstanbul’a, Ankara ve Antalya’ya otobüs seferleri mevcuttur. En yakın havalimanları Giresun il merkezi ve Sivas merkezdedir. Ordu – Giresun Havalimanına 130km (ort. 2 saat 18dk), Sivas Nuri Demirağ Havalimanına 203 km’dir (ort. 2 saat 51dk).

Eğribel Tüneli
Eğribel Tüneli
Sayfayı yukarı kaydır