Zeytin çiçekleri

Zeytin çiçekleri
Zeytin çiçekleri
Zeytin ağacının çiçekleri. 9 Nisan 2014. Kaş/Antalya