Squirrel

Squirrel
Squirrel
Squirrel (Sciuridae) / Teyin Photograph: F.Albayrak Şebinkarahisar DKMP Chief