Wild Goats

Wild Goats
Wild Goats
Wild / Mountain Goats (Capra aegagrus) Photo : F. ALBAYRAK (Şebinkarahisar DKMP Chief)