Tashanlar, Sebinkarahisar

Tashan, Şebinkarahisar
Tashan, Şebinkarahisar
Taşhanlar, Şebinkarahisar/Giresun (XVII century)