Almonds

Almonds
Almonds
Almonds ripened. 14 March 2017 Kas/Antalya