Autumn

Autumn
Autumn/Fall

Gorgeous view of trees in autumn. The photo was taken by Simon Berger.