Clouds

Clouds
Clouds
Clouds The evening sun hits. Kas/Antalya Turkey